Ihanteellisen Oppimisympäristön Suunnittelu Generatiivisen Tekoälyn Avulla

Pääsisältö

Tässä mielenkiintoisessa kuvataiteen tunnissa opiskelijat lähtevät luovalle matkalle generatiivisen tekoälyn pariin ja käyttävät erityisesti DALL-E 3:n kaltaisia työkaluja ideoidakseen ja suunnitellakseen ihanteellisen oppimisympäristönsä. Tehtävä kannustaa oppilaita pohtimaan kriittisesti, mikä tekee tilasta oppimista edistävän ja miten teknologia voi herättää nämä ideat henkiin. Aluksi he oppivat generatiivisen tekoälyn perusteet ja miten laatia yksityiskohtaisia käskyjä, joiden avulla he voivat tuottaa näkemyksensä mukaisia kuvia. Henkilökohtaisen suunnitelman luomiseksi ja digitaalisen ja todellisen maailman yhdistämiseksi opiskelijoiden on otettava valokuvia kolmesta luokkahuoneessaan tai oppimistilassaan olevasta esineestä ja yhdistettävä ne tekoälyn tuottamiin kuviin. Tämä prosessi kehittää heidän kykyään työskennellä iteratiivisesti tarkentaen kehotuksiaan tulosten perusteella, ja antaa heille myös mahdollisuuden kokeilla reaalimaailman elementtien yhdistämistä digitaalisiin teoksiinsa. Lopullinen kurssityö on kokoelma kuvia, jotka edustavat heidän ihanteellista oppimisympäristöään ja jotka osoittavat heidän kykynsä iteroida suunnitelmiaan, kunnes he ovat tyytyväisiä tuloksiinsa. Tämä korostaa luovan työn iteratiivista luonnetta ja tekoälyn voimaa taiteellisen ilmaisun välineenä.

Tekijä Antti Ruonala
Oppiaine Kuvataide ja TVT
Length 1-3 tuntia
Pedagogiikka Käytännönläheinen toiminta
Interaktiivinen oppiminen
Yhteisöllinen oppiminen
Tutkiva oppiminen
Osallistuva oppiminen
Projektipohjainen oppiminen
Suunnittelukeskeinen oppiminen
Kokemuksellinen oppiminen
Kompetenssit
  1. Työkalut ja sovellukset: kompetenssit, jotka tarjoavat syvällisen ymmärryksen sisällöntuotantovälineistä, niiden mahdollisuuksista ja validoinnista.
  2. Vaikutukset: taidot, joiden avulla voidaan ymmärtää generatiivisen tekoälyn sosiaalisia, eettisiä ja tietosuojaan liittyviä vaikutuksia.
  3. Asenteet: kompetenssit, jotka mahdollistavat tietoisuuden generatiivisen tekoälyn vastuullisesta ja kriittisestä käytöstä, positiivisuuden ja luottamuksen generatiivisen tekoälyn käyttöön.
Kouluasteet Luokkataso 10-12
Technologies

Tietokoneet tai tabletit joissa verkkoyhteys.

https://www.bing.com/images/create

Oppilaat voivat tallettaa projektinsa opettajan valitsemalle verkkofoorumille.

Arvostelu Keskustelu
   

Tuntisuunnitelma ja Tehtävät

Kuvaus

 

Tehtävän Ymmärtäminen (10 minuuttia):

Opettajan Aktiviteetti: Selitä projektin tehtävä: Ihanteellisen oppimisympäristön suunnittelu generatiivisella tekoälyllä,sisällyttäen kuvia kolmesta oikeasta esineestä heidän oppimisympäristöstään.

Oppilaiden Aktiviteetti: Oppilaat ottavat muistiinpanoja ja ajattelevat esineitä ja keksivät esineitä heidän oppimisympäristössään he haluaisivat integroida projekteihinsa.

Tehokkaiden promptien kehitys (15 minuuttia):

Opettajan Aktiviteetti: Esitä, miten kirjoitetaan yksityiskohtaisia kehotuksia eli prompteja, jotka ohjaavat tekoälyä tuottamaan tiettyjä tuloksia. Anna esimerkkejä tehokkaista ja tehottomista prompteista.

Oppilaiden Aktiviteetti: Opiskelijat harjoittelevat geneerisiin ympäristöihin perustuvia prompteja ymmärtääkseen yksityiskohtien ja täsmällisyyden merkityksen.

Kuvien ottaminen (10 minuuttia):

Opettajan Aktiviteetti: Ohjeista oppilaita ottamaan älypuhelimilla tai koulun tarjoamilla kameroilla valokuvia kolmesta oppimisympäristössään olevasta esineestä, jotka he haluavat käyttää töissään.

Oppilaiden Aktiviteetti: Oppilaat valitsevat ja valokuvaavat valitsemansa esineet ja pohtivat, miten he voisivat integroida ne ihanteelliseen oppimistilaansa.

Luonnostelu (20 minuuttia):

Opettajan Aktiviteetti: Ohjaa oppilaita käyttämään generatiivisessa tekoälytyökalussa prompteja luonnostukseen. Anna tarvittaessa apua.

Oppilaiden Aktiviteetti: Opiskelijat käyttävät prompteja ja tekoälytyökalua luodakseen ensimmäiset versiot oppimistilojensa suunnitelmista.

Arvostelu ja iteraatio (15 minuuttia):

Opettajan Aktiviteetti: Kannusta oppilaita tarkastelemaan alkuperäisiä suunnitelmiaan kriittisesti ja ehdottamaan korjauksia, joilla parannetaan promptia tai harkitaan kuvattujen kohteiden erilaisia integrointeja.

Oppilaiden Aktiviteetti: Oppilaat parantavat promptiaan arvostelun perusteella ja tekevät uusia versioita töistään, Tavoitteena tuloksien parantaminen ja tyytyväisyys omaan työhön.

Viimeistely ja jakaminen (15 minuuttia)

Opettajan Aktiviteetti: Ohjeista oppilaita viimeistelemään suunnitelmansa ja laatimaan lyhyt esitys, jossa he kertovat ihanteellisesta oppimistilasta, esineiden valinnasta ja tekoälytyökalusta saaduista kokemuksista.

Oppilaiden Aktiviteetti: Oppilaat viimeistelevät ja esittelevät työnsä.

Pohdinta ja keskustelu (5 minuuttia)

Opettajan Aktiviteetti: Järjestä lyhyt keskustelu, jossa oppilaat voivat jakaa ajatuksiaan prosessista, siitä, mitä he oppivat, ja siitä, miten he näkevät tekoälyn roolin tulevissa taide- ja designprojekteissa.

Oppilaiden Aktiviteetti: Osallistu keskusteluun, jaa ajatuksia ja ideoita tulevia projekteja varten.

Lisähuomautukset:

Varmista, että kaikilla oppilailla on saatavilla tarvittava teknologia ja että he ymmärtävät, miten sitä käytetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Mukauta aikatauluja tarpeen mukaan luokkakoon ja oppilaiden tehtävien suoritusvauhdin mukaan.

Harkitse gallerian tai verkkofoorumin perustamista, jossa oppilaat voivat esitellä töitään kouluyhteisölle, mikä laajentaa oppimiskokemusta entisestään.