Autojen tulevaisuus

Pääsisältö

Tässä innovatiivisessa 45-minuuttisessa, toisen asteen oppilaiden tehtävänä on suunnitella omia futuristisia autojaan, joissa keskitytään kestävyyteen, teknologiaan ja käyttäjäkokemukseen. Tavoitteena on edistää luovuutta, teknistä ymmärrystä ja tietoisuutta autoteollisuuden ympäristövaikutuksista.
Oppitunti alkaa 10 minuutin nopealla johdannolla autotekniikan uusimpiin suuntauksiin, kuten sähköajoneuvoihin, autonomiseen ajamiseen ja älykkäisiin liitettävyysominaisuuksiin. Tämä esitys innostaa oppilaita ja tarjoaa perustan heidän suunnitelmilleen.
Esittelyn jälkeen opiskelijat työskentelevät ajoneuvojensa konseptoinnin parissa. He käyttävät tekoälytyökaluja, kuten chatgpt, ideoiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. Kukin pohtii keskeisiä seikkoja, kuten energiatehokkuutta, ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä, innovatiivisia turvallisuusominaisuuksia ja yleistä muotoilun estetiikkaa, joka vetoaa tuleviin kuluttajiin.
Seuraavaksi he täyttävät työmonisteen siitä, minkälaisen auton he tekivät. Tämä oppitunti edistää luovaa ajattelua ja käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja kannustaa oppilaita myös pohtimaan suunnitteluvalintojensa laajempia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Tekijä Eero Oinonen
Oppiaine Kuvataide ja Fysiikka
Length 45 minuuttia
Pedagogiikka

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Tutkiva oppiminen

Osallistava oppiminen

Projektipohjainen oppiminen

Kompetenssit

C56 Sisällöntuotantovälineet

C57 Työkalujen mahdollisuudet

C66 Luottamus

Kouluasteet Luokkataso 10-12
Technologies

Tietokone, jossa verkko.

https://chat.openai.com/

Arvostelu

Luovuus: Arvioi työmonisteet  luovuuden, käytännön soveltamisen ja kestävyyden huomioimisen.

Osallistuminen luokkaan: Arvioi yksilön osallistumista keskusteluihin ja suunnitteluprosessiin.

   

Tuntisuunnitelma ja Tehtävät

Kuvaus

  1. Johdanto (10 minuuttia)

Opettaja:  Aloita antamalla yleiskatsaus autoteollisuuden nykyisistä ja kehittyvistä teknologioista, kuten sähkömoottoreista, autonomisesta ajamisesta ja kehittyneiden materiaalien käytöstä.

Oppilaat: Kuuntelevat ja heitä rohkaistaan esittämään kysymyksiä.

  1. Suunnittelu (25 minuuttia)

Opettaja: Ohjeista oppilaita luomaan innovatiivisia automalleja chatgpt:n avulla. Kannusta oppilaita huomioimaan suunnittelussaan kestävät materiaalit, energiatehokkuus, innovatiiviset turvallisuusominaisuudet ja esteettisyys.

Oppilaat: Päättävät, minkä tyyppisen auton he haluavat suunnitella (esim. perheauto, urheiluauto, hyötyajoneuvo). Sitten käyttävät chatgpt:ssä prompteja kuvan luomiseen.

  1. Yhteenveto ja pohdinta (10 minuuttia)

Opettaja: Pyydä oppilaita täyttämään työlehti siitä, minkälaisen auton he tekivät. Järjestä lyhyt keskustelu, jossa pohditaan, mitä he oppivat ja vertaillaan malleja.

Oppilaat: Täyttäkää sitten työlehti. Keskustelkaa siitä, mitä he ovat oppineet teknologian, muotoilun ja kestävän kehityksen risteyskohdista autoteollisuudessa, ja verratkaa malleja.

Työmoniste:

Brändi:

Auton tyyppi:

Polttoaine:

Autonominen: kyllä/ei

Materiaali:

Turvallisuusominaisuudet:

Kuva: